معلم کلاس اول: سرکار خانم فاطمه اکرمیان
معلم کلاس دوم: سرکار خانم اکرم خسروی
معلم کلاس سوم: سرکار خانم نیره السادات فردوسی
معلم کلاس چهارم: سرکار خانم الهه مولائی
معلم کلاس پنجم: سرکار خانم شیرین پروده
معلم کلاس ششم: سرکار خانم فاطمه کرداری