در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟
 
 

آخرین مهلت ارسال آثار: 95/09/24