متن را وارد نمایید
 

زمین تاتمی ویژه دانش آموزان دوره اول

 
 
 

محوطه بازی

 
 
 

درب ورودی

درب ورودی
 
 
 

ورودی سالن

 
 

بوفه

 
 
 

سایت آموزش

 
 
 

اتاق بهداشت

 
 

کلاس

 
 
 

کتابخانه

 
 
 

آزمایشگاه

 
 
 

سالن اجتماعات

 
 
 

نماز خانه

 
 
 

طرح های تاریخی در حیاط مدرسه

 
 
 

طاق قرآن

 
 
 

طرح های تاریخی در حیاط مدرسه