تکالیف سه ماهه اول
 
 
تکلیف 11 مهر
 
 
2-یک املا از درس یک  فارسی   نوشته شود.
 
3-مطالعات اجتماعی درس یک پرسیده می شود.
4- هدیه ها درس یک مطالعه شود.
 
تکلیف 12مهر
1-صفحه 7 ریاضی حل شود.
2-گزارش یک روز خود را بنویسید.
3- دفتر املا آورده شود.
 
 
تکلیف 13 مهر
1-مطالعات وهدیه ها پرسیده می شود.
2-برای کلمات زیر جمع بنویسید:
بیت-درس-کتاب-طفل-ملت-دفتر-سوال
اطلاع-کشف-دانش آموز-علم-عالم-استاد
 
تکلیف 14 مهر
1-برای این کلمه ها هم خانواده بنویسید:
کلمه-خلق-عجله-ارتباط-تفکر-احسان-علم
عمل نظر-بحث-کشف-دقیق
2-ریاضی صفحه 8و9 نوشته شود.
3-بنویسیم درس دوم تا قسمت نگارش نوشته شود.
 
تکلیف 18 مهر
1-مطالعات وهدیه خوانده شود.
2-ریاضی ص 10و11 نوشته شود.
3-صفحه اول درس 2 فارسی نوشته شود.
تکلیف20 مهر
1-مطالعات وهدیه خوانده شود.
2-ریاضی ص 14و15 حل شود.
3-بنویسیم درس 2 کامل شود.
 
 
تکلیف 25 مهر
1-ریاضی صفحه 14و15 حل شود.
2-هدیه درس 2 پرسیده می شود.
3-یک املا ازدرس 2 نوشته شود.
 
تکلیف 26 مهر .pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تکلیف 23 آذر
1-ریاضی ص53و54و55 حل شود.
2-مطالعات اجتماعی پرسیده می شود.
 
 
 
 
 

تذکرات ویادآوری های ضروری

متن را وارد نمایید
 
 

تکالیف سه ماهه دوم

متن را وارد نمایید
 
تکالیف سه ماهه سوم
متن را وارد نمایید