تکالیف سه ماهه اول
 
تکلیف 19 مهر:
 
تکلیف 21 مهر:ضرب اعدا دمخلوط.pdf
گزارش آزمایش آورده شود.
 
 
تکلیف 22مهر :
آزمایش علوم ص11و12 به روش علمی
 
 
تکلیف 25 مهر:
 
 
تکلیف 26 مهر :
فارسی درس2.pdf
26مهر شعر حفظ شود.
میوه ی کپک زده (یک تغییر شیمیایی)
علوم ص12و13 مطالعه شود.
 
 
 
تکلیف 5آبان ریاضی ص22
انجام شود.
گزارش آزمایش ص22و23(6)مهر
حل پلی کپی(6)مهر
 
آز مون ریاضی 8 مهر 1.
9 مهر ریاضی ص23 حل شود
 1 مهر :در مورد تصویر داده شده
آزمایش  بنویسید.
11 مهر:ارزش0یابی علوم
12 آبان ارزیابی ریاضی
ریاضی ص 28و29 حل شود(13 آبان)
شنبه 94/8/16 ارزیابی فارسی
سه شنبه 19 آبان پلی کپی آورده شود
سوال ریاضی حل شود 94/8/26
28 آبان دو برگ پلی کپی آورده شود.
سه شنبه 3 آذر ارزیابی ریاضی تا ص
9/9دو شنبه ارزیابی فارسی تا سر درس7
 
94/9/16
 
 تست ریاضی حل شودریاضی تستی.pdf
 
 
ص 44و45 ریاضی حل شود.23 آذر
 
دانش آموز خوبم سلام.جواب آدینه را فردا
برایم  بیاور.  42آزمون علوم.pdf         9/28
 
آدینه          پنجم آخر هفته.  
 
 
 
 

تذکرات ویادآوری های ضروری

متن را وارد نمایید
 
 

تکالیف سه ماهه دوم

متن را وارد نمایید
 
تکالیف سه ماهه سوم
متن را وارد نمایید