تکالیف روزانه
سه شنبه  95/12/10
 
1- برنامه به طور کامل مطالعه شود.
2- کتاب کتابخانه آورده شود.
3- پلی کپی انجام شود.
 
 
 

تذکرات ویادآوری های ضروری

 
مطالعه ی کامل درس فردا