تکالیف سه ماهه اول
.
 10/2
-ادینه هفته ی سوم اذر
یک دیکته
-تمرین ریاض در دفتر انجام شود.
10,5
-یک دیکته
-تمرین دفتر ریاضی انجام شود.
-صفحه ی اول درس 8 در کتاب فارسی نوشتاری کامل شود.
10/6
-یک دیکته
-ازمونک ریاضی در دفتر ریاضی پاکنویس شود.
-نقاشی با پرگار رسم کنید.
شعر ص 71 فارسی خوانداری روی برگه ی پوستی نوشته شود.
10/7
-یک دیکته
-ص44 فارسی نوشتاری
10/12
-یک دیکته
-ص52 کتاب ریاضی
یک صفحه کلمات مهم از کتاب کتابخانه ی کلاسی بنویسید.
10/13
-دیکته
-مطالعه ی قران
-ص59 کتاب ریاضی
10/14
-یک دیکته
-کلماتی که حروف /ط ظ ص ض ح ع غ /دارند بنویسید
-ص56 کتاب ریاضی
10/15
-یک دیکته
-خلاصه ی درس 8 فارسی
-تمرین ریاضی را انجام دهید.
10/16
-آدینه ی هفته ی اول انجام شود .
-یک دیکته 
-شنبه  آیینه آورده شود.
10،16
یک دیکته
فارسی توشتاری صفحه ی اول درس بوی نرگس کامل شود.
ریاضی صفحه ی اول بخش چهارم را انجام دهید.
دوشنبه آزمون ریاضی داریم.
10،20
ریاضی کار کنید
10،21
آزمون فارسی داریم
شکل مربوط به یک ضرب را بکشید 
آینه بیاورید.
10،22
یک دیکته
برگه ی ریاضی را انحام دهید
کار برگه ی 7 اجتماعی را انجام دهید،
 
 

تذکرات ویادآوری های ضروری

متن را وارد نمایید
 
 

تکالیف سه ماهه دوم

متن را وارد نمایید
 
تکالیف سه ماهه سوم
متن را وارد نمایید