تکالیف سه ماهه اول
تکلیف روز یک شنبه 94/7/12
از روی کلمه های زیر چهار بار بنویسید .
تخته - روزنامه - رایانه - مجله - ساده - تازه - کتابخانه - نماینده - ستاره - چگونه - داشته - نوشته - دقیقه - اشاره - ویزه - بچه - برگه - کرده - همه - لحظه -
فارسی و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/7/13
به کلمه های زیر ( هم ) اضافه کنید و با آن ها جمله بنویسید .
راه - سفر - کار - کلاس - سایه - بازی - گروه - فکر - سال - نام -
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/7/14
به کلمه های زیر ( ای ) اضافه کنیدو از هر کدام چهار بار بنویسید .
خانه - پاکیزه - مدرسه - شانه - پروانه - ایستاده - بچه - تازه - خوانده - رفته -
فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز چهار شنبه 94/7/15
پلی کپی حل شود و یک نقاشی زیبا بکشید . فارسی و قرآن خوانده شود .
فرزندان گلم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/7/18
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 18 و 17
فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/7/19
ده کلمه از درس کتابخانه بنویسید که ( می ) داشته باشدو با آن ها جمله بنویسید .
دیکته از درس ستایش
دفتر دیکته رابیاورید .
فارسی و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/7/20
ریاضی صفحه ی  12  در کتاب حل شود .
6 مساله در دفتر نوشته شود .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/7/21
خلاصه ی درس کتابخانه را بنویسید .
هدیه ها درس دوم خوانده شود .
فارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/7/22
پلی کپی حل شودویک نقاشی زیبا بکشید .
قرآن و فارسی خوانده شود .
عزیزانم در کنار خانواده تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/7/25
با کلمه های زیر جمله بنویسید .
محله ی - مسجد - بنایی - جماعت - چراغانی - حوض همکاری - خارج - سخنان - جالب - رایانه - عکاسی -
شرکت - انجام - اولین -
فارسی و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/7/26
به کلمه های زیر ( با ) اضافه کنید و معنی آن ها را بنویسید .
ادب - حوصله - سواد - سلیقه - هنر - نظم - دقت -
 ارزش - مزه - خبر -
قرآن و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/7/27
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 21 و 20
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/7/28
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 23 و 22
علوم و فارسی درس چغندر پر برکت خوانده شود .
 
به مناسبت ایام سوگواری امام حسین ( ع ) وشرکت شما عزیزان در این مراسم تکلیف مهم شما آشنایی با زندگی و قیام سالار شهیدان و ادامه راه این بزرگوار است . التماس دعا
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/3
پلی کپی را حل کنید .
قرآن وفارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/4
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس کتابخانه
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/5
از روی کلمه های زیر چهار مرتبه بنویسید .
میکروب - موجودات - خطرناکی - این طوری - بشویی - ناراحت - خسته - بی حوصله - گرسنه - استراحت - عسل - دوباره - شاداب - چه طور - ندیده ای
ریاضی از 50 تا 1 رابنویسید
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهار شنبه 94/8/6
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از مسجد محله ی ما
قرآن و فارسی خوانده شود
عزیزانم تعطیلات خوبی را برای شما آرزومندم .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/9
فردا یک شنبه آزمون جمله سازی داریم .
کارکردن جمله سازی از کتاب فارسی نوشتاری در دفتر مشق از درس  1 و 2
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/10
فردا دوشنبه آزمون ریاضی داریم .
کارکردن ریاضی در دفتر از صفحه ی 2 تا 17
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/11
فردا سه شنبه آزمون دیکته داریم .
کار کردن دیکته در دفتر از درس 1 و 2 و ستایش
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/12
به کلمه های زیر ( بی ) اضافه کنید و معنی آن ها را بنویسید .
سواد - ادب - نظم - سلیقه - هنر - مزه - حوصله -
 اهمیت - ارزش - ایمان -
ریاضی از 99 تا 50
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/8/13
پلی کپی را حل کنید .
دیکته کلمه های سخت درس 2 و 1
قرآن و فارسی خوانده شود
عزیزانم در کنار خانواده تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/16
10 جمع دو رقمی در دفتر نوشته شود .
در کتاب ریاضی حل کردن صفحه هایی که شماره آن ها در آخر کتاب نوشته شده است
قرآن و فارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/17
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 29 - 28 - 27 -26 
قرآن و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/18
با کلمه های زیر جمله بنویسید .
میکروب - خسته - بیمار - موجودات - گرسنه - خطرناکی - استراحت - دوباره - نتوانست -   چه طور - کندو - بی حوصله - ناراحت - عسل - جنگید -
دیکته از خرس کوچولو
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/19
در کتاب فارسی نوشتاری کامل کردن صفحه هایی که شماره آن ها در آخر کتاب صفحه 103 نوشته شده است .
پنج جمع دو رقمی به روش جدید در دفترحل کنید . 
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/8/20
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس های خوانده شده کلمه هایی که حرف   ( س ) دارند . 
قرآن و فارسی خوانده شود .
فرزندانم امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/23
از روی غلط های دیکته سه بار در دفتر دیکته بنویسید
ریاضی صفحه ی 30  در کتاب حل شود .
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/24
نوشتن گزارش اردو
ریاضی صفحه ی 32 در کتاب حل شود .
فارسی وعلوم خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/25
از روی هر کلمه پنج بار بنویسید .
مثلاً - حتماً - معمولاً - لطفاً  - اولاً - اتفاقاً - شدیداً -کلاً
جمعاً - فوراً -
دیکته از درس های خوانده شده کلمه هایی که
( ص - ط ) دارند .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/26
با هم معنی کلمه های زیر جمله بنویسید .
خوش حال - آهسته - تمیز - مراقبت - پاسخ - آغاز -
تلاش - خیلی - سوال - پروردگار - یاری - کشور - اکنون - سخن - فراوان -
فارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/8/27
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از مدرسه خرگوش ها
روز شنبه مسابقه روانخوانی از چغندر پر برکت و تمیز باش عزیز باش .
عزیزانم تعطیلات خوشی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/30
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 32 و 31 
دیکته از درس 3 و 2 و 1
کلمه هایی که ( ت ) دارند .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/1
رونویسی در کتاب صفحه ی  34 , 33
داستان شیر و موش را با دقت بخوانید و ده کلمه اشتباهی در آن را پیدا کنید و بنویسید .
فارسی و علوم خوانده شود
 
روز دوشنبه 94/9/2  تکلیف ندارید . این هم جایزه ی دانش آموزان خوب و زرنگ کلاس دوم . شاد باشید .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/3
با مخالف کلمه های زیر جمله بنویسید .
روز - سرد - زیاد - تاریک - زشت - بالا - رفت - دوست
بود - خوشحال - تمیز - اول - بزرگ - آهسته - دروغگو -
دیکته از درس 4 و 3 کلمه هایی که ( ش ) دارند .
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/9/4
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس 3 و 2 و 1 کلمه هایی که ( و ) دارند و صدای ( او ) می دهند .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز شنبه 94/9/7
فردایک شنبه آزمون دیکته داریم .
کارکردن دیکته در دفتر از درس اول تا آخر درس چهار
ریاضی در کتاب صفحه ی 42 و 36 حل شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/8
فردا دوشنبه آزمون ریاضی داریم .
کار کردن ریاضی در دفتر از صفحه ی 35 تا 2
 
تکلیف روز دوشنبه 94/9/9
فرداسه شنبه آزمون جمله سازی داریم .
کار کردن جمله سازی از روی کتاب فارسی نوشتاری از صفحه ی 35 تا 15
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/10
به مناسبت اربعین حسینی تکلیف ندارید .
تکلیف روز پنج شنبه 94/9/12
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس های خوانده شده .
 
تکلیف روز شنبه 94/9/14
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 38 و 37
ریاضی صفحه ی 49 48 47 در کتاب حل شود .
دیکته از مدرسه ی خرگوش ها
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/15
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 40 و 39
ریاضی صفحه ی 52 51 50 در کتاب حل شود .
دیکته از کلمات سخت درس های خوانده شده .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/9/16
امروز تکلیف نوشتنی ندارید فقط خواندن کتاب داستان
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/17
کامل کردن کتاب ریاضی و فارسی نوشتاری صفحه هایی که در آخر هر کتاب نوشته شده است .
علوم و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/9/18
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از چوپان درستکار
فارسی و علوم خوانده شود
تعطیلات خوبی داشته باشید . از همه ی شما عزیزان التماس دعا
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/22
پلی کپی را حل کنید .
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 43 و 42
قرآن و فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/9/23
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 45 و 44
ریاضی در دفتر از 300 تا 399
دیکته از درس های خوانده شده .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/24
در پلی کپی کلمات مترادف را بنویسید . 
یک صفحه دیکته
ریاضی در دفتر از 400 تا 499
هدیه ها و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/9/25
پلی کپی را حل کنید .
یک صفحه دیکته
قرآن و فارسی خوانده شود
تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/9/28
درپلی کپی کلمات مخالف را بنویسید .
ریاضی در دفتر از 500 تا 599
باگذاشتن عقربه ها ساعت خوردن غذا و انجام تکالیف و بازی و خواب را نشان دهید .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/29
ریاضی در دفتر از 600 تا 699
یک صفحه دیکته
فارسی خوانده شود .
پسران گلم مواظب خودتان باشید .
 
امروز دوشنبه 94/9/30 
به مناسبت جشن بزرگ آغاز ولایت امام زمان ( عج ) و شب یلدا تکلیف ندارید .
شاد و تندرست باشید .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/10/1
ریاضی در دفتر از 700 تا 799
یک صفحه دیکته
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/2
پلی کپی را حل کنید .
یک صفحه دیکته بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
پسران خوبم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/10/5
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 48 و 47
 ریاضی در دفتراز 800 تا 899
یک صفحه دیکته
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/10/6
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 50 و 49 در صفحه 51 ادامه داستان را بنویسید
ریاضی در دفتر از 900 تا 999
یک صفحه دیکته
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/10/7
با کلمه های زیر جمله بنویسید .
شبیه - دانا - علم - آموزش - راست گو - نگذشته -
تمرین - سخن گو - فردوسی - هنوز - علف خوار -
ساده ای -
یک صفحه دیکته
5 تا ساعت بکشید و زمان های مختلف را نشان دهید .
هدیه ها و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/9
به کلمه های زیر ( ها ) اضافه کنید و جمله بنویسید
میوه - گل - خانه - کوچه - درخت - بچه - گوسفند - حرف - گوش - میکروب -
یک صفحه دیکته
ریاضی از 1 تا 500 را 5 تا 5 بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
پسران عزیزم در این هوای آلوده مواظب سلامتی خودتان باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/10/12
پلی کپی را حل کنید .
یک صفحه دیکته بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/10/13
در پلی کپی اشکال هندسی خواسته  شده را بکشید 
در پلی کپی به پگاه کنجکاو کمک کنید و ضرب المثل را پیدا کنید بعد توضیح دهید .
قرآن و فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/10/14
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 55 و 54
پلی کپی تقارن دو قسمتی را انجام دهید .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/10/15
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 56 و در صفحه ی 57 ادامه داستان رابنویسید
پلی کپی تقارن چهارقسمتی را انجام دهید .
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/16
پلی کپی را حل کنید .
دیکته بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
پسران عزیزم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/10/19
به کلمه های زیر کلمه ی مناسب دیگری اضافه کنید و با آن ها جمله بنویسید .
گندم های ... - رفتگر ... - نظم و ... - نانوای ... -
بنای ... - مامور ... - کشاورز ... - خانه های ... -
کلاس ... - نان ... - خیابان های ... - باغ های ... -
خدای ... - گل های ...- باغبان ... -
یک صفحه دیکته بنویسید .
عددهای زیر را در جدول بگذارید و برای آن ها شکل بکشید . 941   - 800   - 680   - 529   - 307
علوم و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/10/20
از هر کلمه چهار بار بنویسید .
دعا - سخن - تصمیم - انجام - همیشه - سالم - محبت - سعی - حتی - شکر - عمو - عمه - دایی -
خاله - می گوییم - پرسیدم  - می خواهیم - یعنی  -
هم کلاسی - موقع -
یک صفحه دیکته
در پلی کپی ساعت ها را بکشید .
فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/10/21
از هر کلمه چهار باربنویسید
کبری - عیسی - مصطفی  یحیی - مجتبی - مرتضی موسی - هدی - صغری - خوش مزه - سحرخیز - زحمت کش - رفتگر - باغبان - مامور - خوش رنگ 
راهنمایی - رانندگی - بانشاطی - ایجاد -
یک صفحه دیکته
ریاضی از 999 تا 500  ده تا ده تا بنویسید .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/10/22
کامل کردن کتاب فارسی نوشتاری صفحه هایی را که شماره آن ها در آخر کتاب نوشته شده است .
علوم و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/23
 
کارکردن ریاضی از صفحه ی 2 تا 71 جهت بر طرف کردن اشکالات دانش آموزان
 
فارسی خوانده شود .
 
پسران گلم در کنار خانواده تعطیلات خوبی داشته باشید .
تکلیف روز یک شنبه 94/7/12
از روی کلمه های زیر چهار بار بنویسید .
تخته - روزنامه - رایانه - مجله - ساده - تازه - کتابخانه - نماینده - ستاره - چگونه - داشته - نوشته - دقیقه - اشاره - ویزه - بچه - برگه - کرده - همه - لحظه -
فارسی و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/7/13
به کلمه های زیر ( هم ) اضافه کنید و با آن ها جمله بنویسید .
راه - سفر - کار - کلاس - سایه - بازی - گروه - فکر - سال - نام -
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/7/14
به کلمه های زیر ( ای ) اضافه کنیدو از هر کدام چهار بار بنویسید .
خانه - پاکیزه - مدرسه - شانه - پروانه - ایستاده - بچه - تازه - خوانده - رفته -
فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز چهار شنبه 94/7/15
پلی کپی حل شود و یک نقاشی زیبا بکشید . فارسی و قرآن خوانده شود .
فرزندان گلم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/7/18
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 18 و 17
فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/7/19
ده کلمه از درس کتابخانه بنویسید که ( می ) داشته باشدو با آن ها جمله بنویسید .
دیکته از درس ستایش
دفتر دیکته رابیاورید .
فارسی و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/7/20
ریاضی صفحه ی  12  در کتاب حل شود .
6 مساله در دفتر نوشته شود .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/7/21
خلاصه ی درس کتابخانه را بنویسید .
هدیه ها درس دوم خوانده شود .
فارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/7/22
پلی کپی حل شودویک نقاشی زیبا بکشید .
قرآن و فارسی خوانده شود .
عزیزانم در کنار خانواده تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/7/25
با کلمه های زیر جمله بنویسید .
محله ی - مسجد - بنایی - جماعت - چراغانی - حوض همکاری - خارج - سخنان - جالب - رایانه - عکاسی -
شرکت - انجام - اولین -
فارسی و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/7/26
به کلمه های زیر ( با ) اضافه کنید و معنی آن ها را بنویسید .
ادب - حوصله - سواد - سلیقه - هنر - نظم - دقت -
 ارزش - مزه - خبر -
قرآن و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/7/27
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 21 و 20
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/7/28
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 23 و 22
علوم و فارسی درس چغندر پر برکت خوانده شود .
 
به مناسبت ایام سوگواری امام حسین ( ع ) وشرکت شما عزیزان در این مراسم تکلیف مهم شما آشنایی با زندگی و قیام سالار شهیدان و ادامه راه این بزرگوار است . التماس دعا
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/3
پلی کپی را حل کنید .
قرآن وفارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/4
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس کتابخانه
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/5
از روی کلمه های زیر چهار مرتبه بنویسید .
میکروب - موجودات - خطرناکی - این طوری - بشویی - ناراحت - خسته - بی حوصله - گرسنه - استراحت - عسل - دوباره - شاداب - چه طور - ندیده ای
ریاضی از 50 تا 1 رابنویسید
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهار شنبه 94/8/6
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از مسجد محله ی ما
قرآن و فارسی خوانده شود
عزیزانم تعطیلات خوبی را برای شما آرزومندم .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/9
فردا یک شنبه آزمون جمله سازی داریم .
کارکردن جمله سازی از کتاب فارسی نوشتاری در دفتر مشق از درس  1 و 2
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/10
فردا دوشنبه آزمون ریاضی داریم .
کارکردن ریاضی در دفتر از صفحه ی 2 تا 17
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/11
فردا سه شنبه آزمون دیکته داریم .
کار کردن دیکته در دفتر از درس 1 و 2 و ستایش
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/12
به کلمه های زیر ( بی ) اضافه کنید و معنی آن ها را بنویسید .
سواد - ادب - نظم - سلیقه - هنر - مزه - حوصله -
 اهمیت - ارزش - ایمان -
ریاضی از 99 تا 50
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/8/13
پلی کپی را حل کنید .
دیکته کلمه های سخت درس 2 و 1
قرآن و فارسی خوانده شود
عزیزانم در کنار خانواده تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/16
10 جمع دو رقمی در دفتر نوشته شود .
در کتاب ریاضی حل کردن صفحه هایی که شماره آن ها در آخر کتاب نوشته شده است
قرآن و فارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/17
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 29 - 28 - 27 -26 
قرآن و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/18
با کلمه های زیر جمله بنویسید .
میکروب - خسته - بیمار - موجودات - گرسنه - خطرناکی - استراحت - دوباره - نتوانست -   چه طور - کندو - بی حوصله - ناراحت - عسل - جنگید -
دیکته از خرس کوچولو
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/19
در کتاب فارسی نوشتاری کامل کردن صفحه هایی که شماره آن ها در آخر کتاب صفحه 103 نوشته شده است .
پنج جمع دو رقمی به روش جدید در دفترحل کنید . 
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/8/20
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس های خوانده شده کلمه هایی که حرف   ( س ) دارند . 
قرآن و فارسی خوانده شود .
فرزندانم امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/23
از روی غلط های دیکته سه بار در دفتر دیکته بنویسید
ریاضی صفحه ی 30  در کتاب حل شود .
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/8/24
نوشتن گزارش اردو
ریاضی صفحه ی 32 در کتاب حل شود .
فارسی وعلوم خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/8/25
از روی هر کلمه پنج بار بنویسید .
مثلاً - حتماً - معمولاً - لطفاً  - اولاً - اتفاقاً - شدیداً -کلاً
جمعاً - فوراً -
دیکته از درس های خوانده شده کلمه هایی که
( ص - ط ) دارند .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/8/26
با هم معنی کلمه های زیر جمله بنویسید .
خوش حال - آهسته - تمیز - مراقبت - پاسخ - آغاز -
تلاش - خیلی - سوال - پروردگار - یاری - کشور - اکنون - سخن - فراوان -
فارسی خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/8/27
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از مدرسه خرگوش ها
روز شنبه مسابقه روانخوانی از چغندر پر برکت و تمیز باش عزیز باش .
عزیزانم تعطیلات خوشی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/8/30
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 32 و 31 
دیکته از درس 3 و 2 و 1
کلمه هایی که ( ت ) دارند .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/1
رونویسی در کتاب صفحه ی  34 , 33
داستان شیر و موش را با دقت بخوانید و ده کلمه اشتباهی در آن را پیدا کنید و بنویسید .
فارسی و علوم خوانده شود
 
روز دوشنبه 94/9/2  تکلیف ندارید . این هم جایزه ی دانش آموزان خوب و زرنگ کلاس دوم . شاد باشید .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/3
با مخالف کلمه های زیر جمله بنویسید .
روز - سرد - زیاد - تاریک - زشت - بالا - رفت - دوست
بود - خوشحال - تمیز - اول - بزرگ - آهسته - دروغگو -
دیکته از درس 4 و 3 کلمه هایی که ( ش ) دارند .
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/9/4
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس 3 و 2 و 1 کلمه هایی که ( و ) دارند و صدای ( او ) می دهند .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز شنبه 94/9/7
فردایک شنبه آزمون دیکته داریم .
کارکردن دیکته در دفتر از درس اول تا آخر درس چهار
ریاضی در کتاب صفحه ی 42 و 36 حل شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/8
فردا دوشنبه آزمون ریاضی داریم .
کار کردن ریاضی در دفتر از صفحه ی 35 تا 2
 
تکلیف روز دوشنبه 94/9/9
فرداسه شنبه آزمون جمله سازی داریم .
کار کردن جمله سازی از روی کتاب فارسی نوشتاری از صفحه ی 35 تا 15
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/10
به مناسبت اربعین حسینی تکلیف ندارید .
تکلیف روز پنج شنبه 94/9/12
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از درس های خوانده شده .
 
تکلیف روز شنبه 94/9/14
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 38 و 37
ریاضی صفحه ی 49 48 47 در کتاب حل شود .
دیکته از مدرسه ی خرگوش ها
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/15
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 40 و 39
ریاضی صفحه ی 52 51 50 در کتاب حل شود .
دیکته از کلمات سخت درس های خوانده شده .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/9/16
امروز تکلیف نوشتنی ندارید فقط خواندن کتاب داستان
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/17
کامل کردن کتاب ریاضی و فارسی نوشتاری صفحه هایی که در آخر هر کتاب نوشته شده است .
علوم و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/9/18
پلی کپی را حل کنید .
دیکته از چوپان درستکار
فارسی و علوم خوانده شود
تعطیلات خوبی داشته باشید . از همه ی شما عزیزان التماس دعا
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/22
پلی کپی را حل کنید .
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 43 و 42
قرآن و فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/9/23
رونویسی در کتاب فارسی نوشتاری صفحه ی 45 و 44
ریاضی در دفتر از 300 تا 399
دیکته از درس های خوانده شده .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/9/24
در پلی کپی کلمات مترادف را بنویسید . 
یک صفحه دیکته
ریاضی در دفتر از 400 تا 499
هدیه ها و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/9/25
پلی کپی را حل کنید .
یک صفحه دیکته
قرآن و فارسی خوانده شود
تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/9/28
درپلی کپی کلمات مخالف را بنویسید .
ریاضی در دفتر از 500 تا 599
باگذاشتن عقربه ها ساعت خوردن غذا و انجام تکالیف و بازی و خواب را نشان دهید .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/9/29
ریاضی در دفتر از 600 تا 699
یک صفحه دیکته
فارسی خوانده شود .
پسران گلم مواظب خودتان باشید .
 
امروز دوشنبه 94/9/30 
به مناسبت جشن بزرگ آغاز ولایت امام زمان ( عج ) و شب یلدا تکلیف ندارید .
شاد و تندرست باشید .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/10/1
ریاضی در دفتر از 700 تا 799
یک صفحه دیکته
فارسی و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/2
پلی کپی را حل کنید .
یک صفحه دیکته بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
پسران خوبم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/10/5
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 48 و 47
 ریاضی در دفتراز 800 تا 899
یک صفحه دیکته
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/10/6
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 50 و 49 در صفحه 51 ادامه داستان را بنویسید
ریاضی در دفتر از 900 تا 999
یک صفحه دیکته
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/10/7
با کلمه های زیر جمله بنویسید .
شبیه - دانا - علم - آموزش - راست گو - نگذشته -
تمرین - سخن گو - فردوسی - هنوز - علف خوار -
ساده ای -
یک صفحه دیکته
5 تا ساعت بکشید و زمان های مختلف را نشان دهید .
هدیه ها و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/9
به کلمه های زیر ( ها ) اضافه کنید و جمله بنویسید
میوه - گل - خانه - کوچه - درخت - بچه - گوسفند - حرف - گوش - میکروب -
یک صفحه دیکته
ریاضی از 1 تا 500 را 5 تا 5 بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
پسران عزیزم در این هوای آلوده مواظب سلامتی خودتان باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/10/12
پلی کپی را حل کنید .
یک صفحه دیکته بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
 
تکلیف روز یک شنبه 94/10/13
در پلی کپی اشکال هندسی خواسته  شده را بکشید 
در پلی کپی به پگاه کنجکاو کمک کنید و ضرب المثل را پیدا کنید بعد توضیح دهید .
قرآن و فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز دوشنبه 94/10/14
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 55 و 54
پلی کپی تقارن دو قسمتی را انجام دهید .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/10/15
رونویسی در کتاب فارسی صفحه ی 56 و در صفحه ی 57 ادامه داستان رابنویسید
پلی کپی تقارن چهارقسمتی را انجام دهید .
فارسی و علوم خوانده شود
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/16
پلی کپی را حل کنید .
دیکته بنویسید .
قرآن و فارسی خوانده شود
پسران عزیزم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روز شنبه 94/10/19
به کلمه های زیر کلمه ی مناسب دیگری اضافه کنید و با آن ها جمله بنویسید .
گندم های ... - رفتگر ... - نظم و ... - نانوای ... -
بنای ... - مامور ... - کشاورز ... - خانه های ... -
کلاس ... - نان ... - خیابان های ... - باغ های ... -
خدای ... - گل های ...- باغبان ... -
یک صفحه دیکته بنویسید .
عددهای زیر را در جدول بگذارید و برای آن ها شکل بکشید . 941   - 800   - 680   - 529   - 307
علوم و قرآن خوانده شود .
 
تکلیف روز یک شنبه 94/10/20
از هر کلمه چهار بار بنویسید .
دعا - سخن - تصمیم - انجام - همیشه - سالم - محبت - سعی - حتی - شکر - عمو - عمه - دایی -
خاله - می گوییم - پرسیدم  - می خواهیم - یعنی  -
هم کلاسی - موقع -
یک صفحه دیکته
در پلی کپی ساعت ها را بکشید .
فارسی و علوم خوانده شود .
 
تکلیف روز دوشنبه 94/10/21
از هر کلمه چهار باربنویسید
کبری - عیسی - مصطفی  یحیی - مجتبی - مرتضی موسی - هدی - صغری - خوش مزه - سحرخیز - زحمت کش - رفتگر - باغبان - مامور - خوش رنگ 
راهنمایی - رانندگی - بانشاطی - ایجاد -
یک صفحه دیکته
ریاضی از 999 تا 500  ده تا ده تا بنویسید .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز سه شنبه 94/10/22
کامل کردن کتاب فارسی نوشتاری صفحه هایی را که شماره آن ها در آخر کتاب نوشته شده است .
علوم و هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روز چهارشنبه 94/10/23
 
کارکردن ریاضی از صفحه ی 2 تا 71 جهت بر طرف کردن اشکالات دانش آموزان
 
فارسی خوانده شود .
 
پسران گلم در کنار خانواده تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
 
 

تذکرات ویادآوری های ضروری 

متن را وارد نمایید
 
 

تکالیف سه ماهه دوم

متن را وارد نمایید
 
تکالیف سه ماهه سوم
متن را وارد نمایید