تاریخ و ساعت
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

 
تکالیف روزانه
 
 
تکلیف روز چهارشنبه 95/08/05
1- پلی کپی را حل کنید.
2- قرآن و فارسی خوانده شود.
 
تکلیف روزشنبه 95/8/8
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 26 و 27
ریاضی از 1 تا 99 پنج تا پنج تا نوشته شود .
هدیه ها خوانده شود .
 
تکلیف روزیک شنبه 95/8/9
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 28 و 29
یک صفحه دیکته
قرآن وعلوم خوانده شود .
 
تکلیف روزدوشنبه 95/8/10
به کلمه های زیر ( بی ) اضافه کنیدومعنی آن هارابنویسید . 
ادب - حوصله - کار - هدف - اهمیت - هنر - سلیقه -سواد - ایمان - ارزش - نظم - مزه - دقت - خبر - حجاب 
یک صفحه دیکته ازخرس کوچولو
قرآن وفارسی خوانده شود .
 
تکلیف روزسه شنبه 95/8/11
ازدرس اول ودوم وسوم کلمه هایی که ( می ) دارندازهرکلمه سه باربنویسید . 
10 جمع دورقمی بادورقمی بنویسید.
فارسی وعلوم خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/8/12
پلی کپی راحل کنید .
قرآن وفارسی خوانده شود .
عزیزان تعطیلات خوبی درکنارخانواده داشته باشید .
 
تکلیف روزشنبه 95/8/15
ازروی هرکلمه  3 باربنویسید . 
میکروب - صبح زود - ندیده ای - موجودات - می خواهی - خطرناکی - ناراحت - بی حوصله - خسته - گرسنه - استراحت - کثیفش - کندوی عسل - نتوانست - چه طور - دوباره - نگه داری - شاداب - دلیل - نفهمیده -
10 جمع دورقمی بادورقمی مانندصفحه ی  29
هدیه هاخوانده شود . 
 
تکلیف روزیک شنبه 95/8/16
پلی کپی راحل کنید . 
یک صفحه دیکته بنویسید . 
دانش آموزانی که جمع های دورقمی رااشتباه حل کرده بودندمجدداتمرین کنند . 
قرآن وفارسی خوانده شود . 
 
تکلیف روزدوشنبه 95/8/17
ازهرکلمه   4  باربنویسید .
حتما" - معمولا" - لطفا"- مثلا"- فعلا"- اولا"- شدیدا"- واقعا"- بعدا"- اتفاقا"- 
پلی کپی راحل کنید . 
فارسی وعلوم خوانده شود . 
 
تکلیف روزسه شنبه 95/8/18
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی   32 و 31
پلی کپی راحل کنید . 
علوم وهدیه هاخوانده شود . 
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/8/19
پلی کپی راحل کنید . 
قرآن وفارسی خوانده شود .
پسران گلم تعطیلات خوبی داشته باشید . 
 
تکلیف روزشنبه 95/8/22
پلی کپی راحل کنید .
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  34 و 33
هدیه هادرس  3 و 4 خوانده شود .
 
تکلیف روزیک شنبه  95/8/23
آزمون جمله سازی  ماهانه آبان
کارکردن جمله سازی دردفترازدرس های  4 و 3 و 2 و 1
 
به دلیل آلودگی هواوتعطیلی مدارس آزمون جمله سازی درروزشنبه 95/8/29  انجام می شود . 
 
تکلیف روزشنبه 95/8/29
پلی کپی راحل کنید .
قرآن  صفحه ی 28 و 27 خوانده شود .
فارسی درس 5 خوانده شود .
 
تکلیف روزدوشنبه 95/9/1
روزسه شنبه آزمون ریاضی گرفته می شود .
کارکردن ریاضی دردفترفصل  2 و 1
 
تکلیف روزسه شنبه 95/9/2
روزچهارشنبه آزمون دیکته گرفته می شود . 
کارکردن دیکته دردفترازدرس های  4 و 3 و 2 و 1
 
تکلیف روزچهارشنبه  95/9/3
پلی کپی شماره  1 آبان راحل کنید . 
قرآن صفحه ی   33 و 31 خوانده شود .
فارسی درس  5  خوانده شود .
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روزشنبه 95/9/6
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  40 و 39 و 38 و 37
هدیه هادرس  5 خوانده شود .
 
تکلیف روزیک شنبه 95/9/7
پلی کپی آبان شماره  2 راحل کنید .
فارسی درس کوشاونوشاخوانده شود .
 
تکلیف روزسه شنبه 95/9/9
پلی کپی  شماره  3 آبان راحل کنید .
یک صفحه دیکته ازچوپان درستکاربنویسید .
فارسی درس 6 وحکایت خوش اخلاقی رابخوانید . 
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید .
 
تکلیف روزشنبه 95/9/13
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  43 و 42
یک صفحه دیکته ازدرس های خوانده شده
هدیه ها درس  5 تمرین شود .
 
تکلیف روزیک شنبه 95/9/14
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  45 و 44
پلی کپی تقارن راانجام دهید .
قرآن صفحه ی 37 و 36 خوانده شود .
فارسی درس  کوشاونوشاخوانده شود .
 
تکلیف روزدوشنبه 95/9/15
به کلمه های زیر ( ها  )  اضافه کنیدوباآن هاجمله بسازید .
میوه - گل - خانه - درخت - بچه - گوش - میکروب - آن - 
کوچه - سال - 
ریاضی از  350  تا  399 رادردفتربنویسید .
علوم فصل 3 تا صفحه ی 27 رابخوانید . 
 
تکلیف روزسه شنبه 95/9/16
گزارش اردوی موزه دارآبادرابنویسید .
ازهرکلمه 3 باربنویسید .
شبیه - غیر - ترک - لانه شان - خواستند - دارکوب - بیاموزد -
ساده ای - تلاش - قبول - گذشت - آموختن - راست گو - 
امانت دار - سخن گو - طوطی - طول - تمرین - سرانجام - شعر -
هدیه ها درس 6 خوانده شود .
فارسی درس 6 وخوش اخلاقی خوانده شود . 
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/9/17
پلی کپی شماره 4 آبان راحل کنید. 
دیکته ازکوشاونوشابنویسید .
قرآن سوره توحیدتاصفحه ی 40 رابخوانید .
فارسی خوانده شود .
عزیزانم تعطیلات خوبی رادرکنارخانواده داشته باشید .
 
تکلیف روزشنبه 95/9/20
بامعنی کلمه های زیرجمله بنویسید .
شاد - تمیز - آهسته - مواظبت - سخن - کوشش - جواب - آغاز -
خیلی - غمگین - یار - فراوان - اکنون - سود - زیان -
پلی کپی اشکال هندسی راانجام دهید .
هدیه هاخوانده شود .
 
تکلیف روزیک شنبه 95/9/21
پلی کپی شماره یک آذرراحل کنید .
علوم فصل سه خوانده شود .
 
تکلیف روزدوشنبه 95/9/22
پلی کپی فارسی راانجام دهید .
یک صفحه دیکته بنویسید. 
ریاضی از  600 تا  650  بنویسید.
قرآن خوانده شود.
فارسی درس دوستان ماخوانده شود .
 
تکلیف روزسه شنبه  95/9/23
بامخالف کلمه های زیرجمله بنویسید .
شب - بالا - خواب - چاق - سرد - دوست - خاموش - اول - دروغگو - چپ - زشت - آمد - خیس - سیاه - گرسنه -
عددهای زیررادرجدول بگذاریدوبرای آن هاشکل بکشید .
205 -273 - 314 - 361 - 428 - 450 - 507 - 532 
علوم فصل  4  خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه  95/9/24
پلی کپی شماره  2 و 3  آذرراحل کنید .
یک صفحه دیکته بنویسید .
هدیه هاخوانده شود .
پسران گلم تعطیلات خوبی درکنارخانواده داشته باشید .
 
تکلیف روزیک شنبه  95/9/28
ریاضی از  800 تا  850 بنویسید.
دیکته ازکوشاونوشا
قرآن وفارسی خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/9/29
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  47 و 48
درپلی کپی درباره دوستی داستان بنویسید.
قرآن سوره نصرصفحه ی 41 وداستان فتح مکه صفحه ی 44 رابخوانید.
فارسی داستان مورچه اشک ریزان رابخوانید.
 
تکلیف روزسه شنبه  95/9/30
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 49 و 50 وادامه ی داستان  صفحه ی 51 رابنویسید .
 
تکلیف روزچهارشنبه  95/10/1
پلی کپی آذرشماره  4 راحل کنید.
یک صفحه دیکته بنویسید.
قرآن وفارسی خوانده شود.
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه  95/10/4
رونویسی درکتاب فارسی نوشتاری درس  8 ازهمه مهربان ترصفحه ی  54 و 55
ریاضی دردفتراز 750 تا  800
هدیه ها درس 7 خوانده شود .
فردا یک شنبه ساعت 8 جلسه اولیا درکلاس دوم 
 
تکلیف روزیک شنبه  95/10/5
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  56 وادامه داستان صفحه ی 57
ریاضی  دردفتراز  850 تا  900
دیکته ازدوستان ما
علوم فصل 6 تاصفحه ی  50 خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه  95/10/6
ازهرکلمه چهارباربنویسید.
کبری - صغری - حتی - موسی - عیسی - مصطفی - مرتضی -  
مجتبی - یحیی - هدی - کسری - حسنی -
ریاضی دردفتر از  900 تا  950
علوم صفحه ی  50 تا 53 خوانده شود.
فارسی درس ازهمه مهربان ترخوانده شود.
 
تکلیف روزسه شنبه  95/10/7
ریاضی از 950 تا  999
پلی کپی کلمات مخالف رابنویسید.
یک صفحه دیکته بنویسید.
فارسی درس 8 خوانده شود.
هدیه هادرس 7 خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/10/8
پلی کپی شماره  1 دی راحل کنید.
دیکته ازدرس  8 بنویسید.
قرآن ازصفحه ی 48 تا 52 رابنویسید.
فارسی درس 7و8 خوانده شود.
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه  95/10/11
پلی کپی تقارن 4 قسمتی راحل کنید.
برای عددهاشکل بکشیدودرجدول بگذارید.
540 -582 - 600 - 637 - 709 - 721 - 850 - 840 - 900 - 999
هدیه هادرس 8 خوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه  95/10/12
کامل کردن کتاب ریاضی تاصفحه ی 72
کامل کردن کتاب فارسی نوشتاری تاصفحه ی 58
قرآن صفحه ی  53 وداستان کودک خداپرست صفحه ی 54 خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/10/13
باکلمه های زیرجمله بسازید.
دعا - موقع - محبت - سعی - می گوییم - گلاب - جمعیت - امام رضا ( ع ) - اذان - گل دسته ها - مغرب - وضوخانه - فراموش - حرم - می خواندند - 
یک صفحه دیکته بنویسید.
5 مساله ریاضی بنویسید.
علوم فصل 6 خوانده شود.
فارسی درس زیارت  خوانده شود.
 
تکلیف روزسه شنبه  95/10/14
پلی کپی فارسی راحل کنید.
5 تاجمع وتفریق بنویسید.
5 سوال پول بنویسید.
یک وسیله هشداردهنده مثل دزدگیرطراحی وآن رابکشید.
فارسی وعلوم خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/10/15
پلی کپی شماره 2 دی راحل کنید.
یک صفحه دیکته بنویسید.
پلی کپی نظرسنجی رااولیاکامل کنند.
قرآن صفحه ی 56 و 57 خوانده شود.
فارسی داستان یکی بودیکی نبودخوانده شود.
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه 95/10/18
داستان دوری ازتهمت رابخوانیدونتیجه ی آن رابنویسید.
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 59 و 60
هدیه ها ازدرس  1 تاپایان درس 9 خوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه 95/10/19
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 61 و 62 وادامه ی داستان صفحه ی 63
قرآن صفحه ی 58 و  59 و 60 خوانده شود.
فارسی خوانده شود..
 
تکلیف روزدوشنبه 95/10/20
پلی کپی شماره  3  دی راحل کنید.
علوم ازفصل  1 تا پایان فصل  6 خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه  95/10/22
پلی کپی شماره  4 دی راحل کنید. 
یک صفحه دیکته بنویسید.
قرآن ازصفحه ی 8 تا 54 خوانده شود.
عزیزان تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه 95/10/25
ازدرس اول تا آخردرس 8 ( 30 ) کلمه پیداکنیدکه حروف ( س- ح - ز ) داشته باشدازهرکلمه چهارباربنویسید.
یک صفحه دیکته بنویسید.
هدیه هاخوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه 95/10/26
پلی کپی ضرب المثل راانجام دهید.
دیکته بنویسید.
قرآن صفحه ی 59 و 60 خوانده شود.
علوم صفحه ی 55 و 56 و 57 خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/10/27
ازهرکلمه 4 باربنویسید.
هنرمند - سعی - دقت - انجام - سفالگر - قالی بافی - عکاسی -صبر - حوصله - موفق - اذان - مغرب - وضو - هرگز - نمازخانه - امام رضا  (ع )  - بسازی - گذاشت - جمعیت  - چلچراغ -
کارکردن ریاضی مانندسوال هایی که امروزدرکلاس کارشد.
قرآن سوره عصرخوانده شود.
فارسی درس هنرمندخوانده شود.
 
تکلیف روزسه شنبه 95/10/28
پلی کپی ( ادب ) راانجام دهید.
نقاشی چهارفصل راکامل کنید.
درکتاب ریاضی سوال 3 صفحه ی 87 و سوال 2 صفحه ی 88 وصفحه ی 90 راحل کنید.
فارسی وعلوم خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/10/29
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 65 - 66 - 67 وسوال 4 صفحه ی 68 وداستان صفحه ی 69
کامل کردن کتاب فارسی نوشتاری صفحه هایی که شماره آن درآخرکتاب نوشته شده است.
قرآن صفحه ی 60 - 61 - 62 خوانده شود.
فارسی درس هنرمندوشعروحکایت خوانده شود.
عزیزان تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه 95/11/2
به کلمه های زیر ( گر ) اضافه کنیدوباآن هاجمله بنویسید.
بازی - سفال - آرایش - کار - امداد - آهن - مس - زر - تماشا - حیله - کوزه - صنعت -
دیکته از هنرمند
هدیه هاخوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه 95/11/3
30 کلمه ازدرس اول تاهشت پیداکنیدکه آخرآن هاصدای ( ا ) بدهدمانند ( پرنده - شاخه ) ازهرکلمه 4 باربنویسید.
قرآن صفحه ی 63 و 64 خوانده شود.
فارسی خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/11/4
پلی کپی کلمات اشتباهی راانجام دهید.
پلی کپی جدول شگفت انگیزراحل کنید.
علوم خوانده شود.
 
تکلیف روزسه شنبه 95/11/5
به کلمه های زیر ( خانه ) اضافه کنیدومعنی آن هارابنویسید.
دارو - آشپز - چاپ - وضو - نماز - گل - کتاب - کار - سرد - موتور - 
یک صفحه دیکته بنویسید.
هدیه ها خوانده شود.
علوم فصل 7 خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/11/6
پلی کپی شماره  1 بهمن راحل کنید.
یک صفحه دیکته بنویسید.
قرآن سوره فیل صفحه ی 63 تا 68 خوانده شود.
فارسی درس فردوسی خوانده شود.
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه  95/11/9
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  71 و 72 
5 جمع سه رقمی بنویسید.
هدیه هادرس 10 خوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه 95/11/10
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 73 و 74
دیکته ازدرس هنرمند
علوم وفارسی خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/11/11
به کلمه های زیر ( تر - ترین ) اضافه کنیدوجمله بنویسید.
زیبا - زرنگ - شیرین - بلند - دور - بزرگ - نزدیک - درست -
ریاضی صفحه ی 93 دردفترنوشته شود.
قرآن صفحه ی 69 و 70 خوانده شود.
فارسی داستان یک کلاغ وچهل کلاغ رابخوانید.
 
تکلیف روزسه شنبه 95/11/12
ازهرکلمه چهارباربنویسید.
فردوسی - شاعر - طوس - آرامگاه - راهنما - قدیمی - حرف - شاهنامه - فاصله - قول - خداحافظی - زحمت - رستم - پهلوانان - تعریف - عظیم - صحبت - جمعیت - ارزش - اثر -
یک صفحه دیکته بنویسید.
فارسی وهدیه هاخوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/11/13
پلی کپی شماره  2 بهمن راحل کنید.
کامل کردن کتاب فارسی نوشتاری صفحه هایی که شماره ی آن ها درآخرکتاب نوشته شده است .
قرآن وفارسی خوانده شود.
پسران گلم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه  95/11/16
باکلمه های زیرجمله بنویسید.
ایران - زندگی - کشور - فراوان - کوه ها - دشت ها - جنگل - زیارتگاه - افتخار - مردان - زنان - پرتلاش - باایمان - حمله - دشمنان - حفظ - سفر - بناهای قدیمی - دیدنی - وجود -
5 جمع سه رقمی ازراه گسترده بنویسید.
هدیه ها درس 13 خوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه 95/11/17
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  77 و 78
دیکته ازفردوسی
فارسی خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/11/18
ازهرکلمه 4 باربنویسید.
قله - دماوند - حافظ - ارگ بم - سعدی - آرامگاه - توس - ماسوله - گیلان - برج میلاد - اصفهان - سی وسه پل - تصویر- بیستون - کرمانشاه - تخت جمشید - شیراز - شاعر - کرمان - حضرت - 
5 تفریق ازراه گسترده بنویسید.
قرآن صفحه ی  72 و 73 خوانده شود.
فارسی درس ایران زیباخوانده شود.
 
تکلیف روزسه شنبه  95/11/19
به کلمه های زیر  ( گاه ) اضافه کنیدومعنی آن هارابنویسید.
زیارت - نمایش - دانش - آزمایش - آرام - پناه - گردش - ورزش - کار - درمان - آسایش - آرایش - تعمیر - پالایش - فروش -
پلی کپی وضوراانجام دهید.
علوم فصل 9 خوانده شود.
هدیه هادرس 12 خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/11/20
پسران زرنگ کلاس دوم به پاس تلاش وکوشش شمادراین مدت ازسال تحصیلی وموفقیت درترم اول یکی ازجایزه های شماعزیزان نداشتن تکلیف  دراین دوروز است . امیدوارم تعطیلات به همه ی شماخوش بگذرد.
 
تکلیف روزشنبه 95/11/23
ازهرکلمه 4 باربنویسید.
آفتاب - صبحگاهی - قشنگ - نسیم - می وزید - تکان - چیست - نشانه - سربلندی - پرچم - فرق - صلح - دفاع - میهن - وسط - گل لاله - شهیدان - خداحافظی - احساس - گذشته - 
5 مساله بنویسید.
هدیه هادرس 12 و 13 خوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه 95/11/24
پلی کپی استدلال کن را انجام دهید.
دیکته ازایران زیبا بنویسید.
فارسی درس ایران وپرچم خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/11/25
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  82 و 83 و 84
5 جمع دورقمی ازراه انتقال بنویسید.
قرآن صفحه ی  76 و 77 خوانده شود.
 
تکلیف روزسه شنبه 95/11/26
پلی کپی فارسی راحل کنید.
پلی کپی ریاضی راحل کنید.
فارسی وهدیه ها خوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/11/27
پلی کپی شماره  3 بهمن راحل کنید.
یک صفحه دیکته بنویسید.
قرآن صفحه ی  72 تا 77 رابخوانید.
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه 95/11/30
باکلمه هاجمله  بنویسیدکه معنی آت هاباهم فرق داشته باشد.
شیر - شیر - شیر - بار - بار - سیر - سیر - در - در - باز - باز - خیر - خیر - باد - باد - گاز - گاز - ابر - ابر - 
ریاضی صفحه ی  101 درکتاب حل شود .
هدیه هاخوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه  95/12/1
کارکردن ریاضی دردفترازاول کتاب تا صفحه ی  100
 
تکلیف روزدوشنبه 95/12/2
کارکردن دیکته ازدرس کوشاونوشا تاآخردرس ایران زیبا
قرآن صفحه ی 80 خوانده شود.
فارسی درش نوروزخوانده شود.
 
تکلیف روزسه شنبه 95/12/3
کارکردن جمله سازی ازدرس اول تاآخردرس ایران زیبا
علوم فصل   10  خوانده شود .
 
تکلیف روزچهارشنبه  95/12/4
پلی کپی بهمن  4 راحل کنید.
مجله شماره  3 و 4 و 5 مطالعه شود.
قرآن سوره انشراح صفحه ی  78 تا 84 خوانده شود.
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه  95/12/7
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 87 و 88
ریاضی درکتاب صفحه ی 104
هدیه ها خوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه 95/12/8
رونوسی درکتاب فارسی صفحه ی  89 و 90 
ریاضی درکتاب صفحه ی  105
فارسی درس عمونوروز خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/12/9
به کلمه های زیر ( ان ) اضافه کنیدو3 باربنویسید.
تشنه - گرسنه - خسته - دیده - خفته - فرشته - گذشته - رفته - خزنده - شنونده - خواننده - بیننده - درخت - ستاره - بنده - پرنده- گوسفند - مرد - زن - گوینده - 
5 تفریق سه رقمی انتقالی باشکل بنویسید.
علوم فصل 10 خوانده شود. 
 
تکلیف روزسه شنبه 95/12/10
ازهرکلمه 4 باربنویسید.
جهان - فروردین - نخستین - طبیعت - عیدنوروز - خانه تکانی - نیکوکاری - تحویل - لحظه ای - می چینند - اعضا - سماق - سنجد- سمنو - تخم مرغ - می گذارند - ظرف - خانواده - گذشتگان - باعث - 
دیکته از نوروز
فارسی وهدیه هاخوانده شود.
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/12/11
پلی کپی شماره  1 اسفندراحل کنید.
دیکته بنویسید.
قرآن صفحه ی  85 و 86 خوانده شود .
فارسی خوانده شود.
عزیزانم تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه  95/12/14
ازهرکلمه  4 باربنویسید.
قطره - خورشید - ناگهان - موج - پراکنده - صحرا - بعضی - بیایید - نیاز - گیاهان - سیراب - ناراحت - دوباره - پاشید - کم کم - آرام آرام - بخار - تکه - طلایی - صورت - 
5 تا مساله بنویسید .
هدیه هاخوانده شود . 
 
تکلیف روزیک شنبه  95/12/15
به کلمه های زیر ( نا ) اضافه کنیدومعنی آن هارابنویسید.
مناسب - تمام - راحت - آشنا - مرتب - درست - بینا - شنوا - راضی - آگاه - 
دیکته ازنوروز
قرآن داستان قهرمان بت شکن وصفحه ی 90 و 91 خوانده شود.
فارسی درس پروازقطره خوانده شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/12/16
باکلمه هاجمله بسازید.
نیکوکار - درست کار - ستم کار - ورزش کار -  خدمت کار - صاف کار - آرام آرام - تند تند - آهسته آهسته - شمرده شمرده - 
5 جمع سه رقمی انتقالی باشکل بنویسید .
قرآن صفحه ی  91 و 92 خوانده شود.
علوم فصل 11 خوانده شود.
 
تکلیف روز 95/12/17
ازدرس نوروز و پروازقطره کلمه هایی راکه ( ت - ط ) دارندپیداکنیدوازهرکدام 5 باربنویسید.
ریاضی صفحه ی 115 دردفترنوشته شود.
مسابقه ی روانخوانی فارسی 
 
تکلیف روزچهارشنبه 95/12/18
پلی کپی شماره 2 اسفندراحل کنید.
دیکته بنویسید.
قرآن سوره تین خوانده شود.
عزیزان تعطیلات خوبی داشته باشید.
 
تکلیف روزشنبه 95/12/21
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی  93 و 94
دیکته ازدرس پرواز
هدیه هاخوانده شود.
 
تکلیف روزیک شنبه  95/12/22
رونویسی درکتاب فارسی صفحه ی 95 و 97 وسوال دو صفحه ی 
98
قرآن وفارسی خوانده شود.
فردا آزمون جامع گرفته می شود.
 
تکلیف روزدوشنبه 95/12/23
10 سوال ریاضی مانندصفحه ی  122 و 123
دیکته ازپروازقطره 
علوم خوانده شود.
دفتردیکته راهم بیاورید.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تصویر گردان

 
 

عکسهای کلاسی

 
 

مناسبت ها

 
مقالات علمی

هیچ خبری یافت نشد.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمایشی