تاریخ و ساعت
یکشنبه : ۰۳/۰۶/۹۸

 
تکالیف روزانه
 
کتاب یار مهربان
 
آموزش 
 
شعر خدای مهربان کتاب فارسی  
 
 
آموزش سوره ی توحید کتاب قرآن 
 
 
 
شعر راه مدرسه کتاب فارسی
 
 
 
 
آموزش سوره ی کوثر کتاب قرآن 
 
 
 
شعر انار کتاب فارسی
 
 
شعر الفبا ALEFBA1.rar
 
 
 

خوش آمدید 

 
 
 
 
 

پیام قرآنی روز

«  بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ »
 
1- پسر خوبم همیشه کار هایت را با نام خداوند مهربان شروع کن 
 
2 - هر وقت وارد کلاس شدی در دلت نام خداوند مهربان را بگو
 
3- قبل از خوابیدن نام خداوند مهربان را بگو
 
4- قبل از انجام تکالیف نام خداوند مهربان را بگو
 
5- قبل از خوردن غذا نام خداوند مهربان را فراموش نکن
 
 
 
 

فعالیت های گروهی

 
کلاس هوشمند 
 
مقالات علمی 
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمایشی


 
چکیده ای از مطالب جلسات

هیچ خبری یافت نشد.
 
پیام رسان
گیرنده
 
پرسش و پاسخ 
 
زنگ نقاشی
 
سایتهای مفید